ตารางปฏิบัติประจำวัน

กรุณาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับธรรมะสถานและปฏิบัติตามทุกกิจกรรมที่ทางวัดจัดเตรียมไว้

 • 05:00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฝึกสมาธิวิปัสสนา
 • 06:30 พระสงฆ์รับบิณฑบาตร
 • 07:00 รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
 • 08:00 ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 10:30 ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 11:00 รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน
 • 12.50 ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 16:00 ทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบริเวณวัดพร้อมกัน
 • 17:00 ฉันท์น้ำปานะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18:00 สวดมนต์-ทำวัตรเย็น ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 20:00 ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาด้วยตนเองที่กุฏิ
 • 22:00 พักผ่อนเข้านอน

ขอความกรุณาทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติทุกกิจกรรม และแนะนำให้มาก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมประมาณ 5-10 นาที