ตารางปฏิบัติประจำวัน

กรุณาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับธรรมะสถานและปฏิบัติตามทุกกิจกรรมที่ทางวัดได้จัดไว้

 • 05:00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฝึกสมาธิวิปัสนา
 • 06:30 พระสงฆ์รับบิณฑบาต
 • 07:00 รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
 • 08:00 ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสนาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 10:30 ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 11:00 รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน
 • 13:00 ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสนาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 16:00 ทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบริเวณวัดพร้อมกัน
 • 17:00 ฉันน้ำปานะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18:00 สวดมนต์-ทำวัตรเย็น ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสนาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
 • 20:00 ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสนาด้วยตนเองที่กุฏิ
 • 22:00 พักผ่อนเข้านอน
ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติตามทุกกิจกรรม และแนะนำให้มาก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมประมาณ5-10นาที